fbpx Skip to main content

Информирано съгласие

Терапевтичният процес е взаимодействие, което се осъществява при определени условия. Моля, имайте предвид следното при започване на терапия:

 • Консултирането и психотерапията са доброволен процес на израстване и промяна, в които клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапевтичните сесии и в личния си живот. Терапевтът не носи отговорност за поведението на клиента.
 • Цените на сесиите са както следва:
  – Клинична психология, Позитивна психотерапия, Хипноза и хипнотерапия, Интегративна психотерапия, Арт терапия, Индивидуална психологическа помощ –  60 мин. – 90 лв. (на живо) и 70 лв. (онлайн)
  – Регресивна терапия – 90 мин. – 100 лв.
  – Семейно консултиране – 60 мин. – 90 лв.
  – Рейки терапия – 60 мин. – 100 лв.
 • Всяка сесия се уговаря предварително, в удобно време и за двете страни, като клиентът получава потвърждение за това.
 • Честотата на срещите зависи от нуждите, проблематиката и възможностите на клиента и терапевта. Желателно е срещите да са поне веднъж седмично.

 • Ако клиентът не може да се яви на сесия, е длъжен да предупреди 24 часа предварително. В случай, че клиентът не се яви на сесия и не информира 24 часа по-рано, пропусната сесия се заплаща на 50%.

 • Всички онлайн сесии се предплащат. Има два начина за заплащане на онлайн сесии:
  – по банков път по сметка  BG21FINV91501016826207, САЛАМАТ ЕООД, като в основание за плащане: дата на сесията и две имена;
  – с Револют по телефонен номер 0893 956 575;

 • За да бъде запазен часа ви за онлайн сесия, моля извършете плащането след като часа за сесия бъде потвърден;
 • Основната платформа през, която се провеждат онлайн консултациите е Google Meet.
 • Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта, дали прилага други форми на терапия или лечение – традиционна или нетрадиционна медицина, има ли прием на медикаменти в този или минал момент, дали е бил хоспитализиран и по какви причини.
 • Резултатите при всеки са индивидуални, зависят от сътрудничеството между консултант и клиент, от мотивацията на клиента и от готовността му да посреща страховете и характеровите лимити, както и възможностите за тяхното преодоляване.
 • Консултантът има право да прекрати консултациите, ако прецени , че клиентът не сътрудничи на процеса, и не наблюдава развитие, както и ако прецени , че клиентът се нуждае от помощта на друг специалист.

 • Абсолютно забранено е сесията да се записва по какъвто и да било начин от клиента. При необходимост сесията да бъде записана от страна на консултанта/ терапевта, това се случва след изрично съгласие от страна на клиента.
 • В случай, че клиентът реши да прекрати терапията преди консултантът да е преценил, че е готов за това, е нужно да подпише декларация, че прекратява срещите по лично желание. Необходимо е да бъде направена една последна сесия, в която да бъдат изяснени мотивите му и да бъде затворен процеса.

 • Всяка информация, споделена с консултанта/терапевта се третира като строго конфиденциална и няма да бъде споделена с каквито и да е трети лица. Изключение правят случаите, когато тази информация се отнася за тежко престъпление, планирано или вече извършено, определени ситуации на насилие заплашващи живота на деца под 18 год., конкретни планове за самоубийство или нараняване на трети лица, така както е предвидено или изисквано от законите на Република България.
 • Основните правила в консултативния/терапевтичния процес са:
  – Откритост;
  – Прозрачност;
  – Лична отговорност на клиента е поведението му по време на индивидуалните сесии;
  – Дискретност;
  – Спонтанност;
  – Даване на обратна връзка;

С ползването на този сайт и заявяването на консултация, Вие автоматично се съгласявате с горепосочените условия.

ФОРМУЛЯР ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Съгласен/ съгласна съм с условията на консултативния процес:

Клиент /Име/:

…………………………………………………………………………………………………………………

Подпис /Клиент:/………………………………..                                                      Дата:………………………….

Подпис /Психолог/:……………………………..                                                     Дата:…………………………

За лица под 18 години е необходимо настоящият документ да бъде подписан от техен родител или настойник.

Подпис на родител: ………………………….                                                        Дата:………………………….

Желая да прекратя терапията си по собствено желание:

Дата:………………………………..                                      

Подпис клиент:……………………………………